Algemene Voorwaarden “LastigeBrieven.nl”

handelsnaam van Kombo Publishing BV

Algemene vooraarde LastigeBrieven.nl

Deze Algemene Vooraarden maken deel uit van de Algemen Voorwaarden van Kombo Publishing BV zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer  van Koophandel te Eindhoven

Definities

Corrigeren: verbeteren grammatica, woordkeuze en spelling van brief van cliënt

Schrijven: Correct verwoorden van een door cliënt aangedragen boodschap

Bedenken: Bedoeling(en) van cliënt vertalen in (een) boodschap(pen) en deze schrijven

Client: Opdrachtgever voor Corrigeren, Schrijven of Bedenken, door het plaatsen van een bestelling via het bestelformulier op www.lastigebrieven.nl.     

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing en prevaleren boven mogelijk afwijkende voorwaarden van cliënten.
 2. Aansprakelijkheid
  Lastige Brieven.nl streeft ernaar haar medewerking onthouden aan criminele, opruiende en/of discriminerende bedoelingen, maar kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte effecten, al dan niet terecht toegeschreven aan haar dienstverlening.
 3. Grof taalgebruik als scheldwoorden en mogelijk als godslasterlijk op te vatten taalgebruik, wordt door LastigeBrieven.nl in beginsel niet gebezigd. Als cliënt hiertoe opdracht geeft of verzoekt mag LastigeBrieven.nl dit conform art. 2 weigeren.
 4. Acceptatie van deze voorwaarden ontstaat door opdracht.
 5. Voor opdrachten hanteert LastigeBrieven.nl bindende criteria, te weten: LastigeBrieven.nl voert opdrachten uit, stuurt fragmenten van het resultaat op ter beoordeling, vergezeld van factuur, door betaling waarvan cliënt onherroepelijke acceptatie van het resultaat bevestigt, waarover  LastigeBrieven.nl nooit met cliënten in discussie gaat.
 6. Restitutie geschiedt nooit na onherroepelijke acceptatie, ook niet wanneer cliënt bij nader  inzien niet tevreden is over de  onherroepelijk geaccepteerde  dienst of hierover in discussie wil gaan, ook niet wanneer een derde partij, welke dan ook, cliënt in het gelijk stelt over wat dan ook.
 7. Wijziging van een opdracht vereist een nieuwe opdracht.
 8. Copyrights van brieven berusten bij cliënt en LastigeBrieven.nl. samen. Beiden mogen er onbeperkt voor eigen gebruik over beschikken, mits de namen van cliënt, van eventueel door haar genoemde relaties en van LastigeBrieven.nl onvermeld blijven en cliënt door het gebruik niet direct of indirect bijdraagt aan voor LastigeBrieven.nl concurrerende activiteiten, dit laatste op straffe van € 5.000,- per overtreding.
 9. Weigering dienstverlening en Geschillen
  LastigeBrieven.nl is te allen tijde gerechtigd om opdrachten te weigeren conform art. 2, 3 en 7. Eventuele geschillen worden beslecht naar Nederlands recht, door de bevoegde rechter in arrondissement Den Bosch.

Bestellen